naxahashiv

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 23, 2018

Nax SARIAR 2018 2


sariari hashvetvutyun 1

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 23, 2018

Marz Sariar 2018 1


sariari hashvetvutyun 2

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 23, 2018

Marz Sariar 2018 2


sariari hashvetvutyun

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 23, 2018

Marz Sariar 2018 3


201-2019ուստարվա աշակերտների տվյալներ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 19, 2018

աշակերտների տվյալներ


2018-2019 ուս տարվա աշխատողների տվյալներ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 19, 2018

Սարիարի աշխատողների տվյալներ


Աշխատողների տվյալներ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 19, 2018

Սարիարի աշխատողների տվյալներ


նախակրթարան

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 17, 2018

naxakrtaran 2018 3


հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 9, 2018

hanrakrtutyun 2018 SARIAR-3RD


Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 9, 2018

Hasvetvutyun II eramsjak